Servis : Garancija

Servis : Garancija

ŠKODA garancija


Škoda garancija

Škoda automobili su izrađeni od najkvalitetnijih materijala uz primenu najnovijih tehnologija i sa najstrožim metodama kontrole kvaliteta. U cilju produženja efikasnosti i što dužeg veka trajanja vozila "ŠkodaAuto" kao proizvođač Vam nudi izuzetno povoljnu garanciju.

Davalac garancije "ŠkodaAuto" daje kupcu vozila garanciju po najstrožim evropskim standardima i u saradnji sa "AKS DRIVE d.o.o." obezbeđuje servisiranje vozila i originalne rezervne delove.

"AKS DRIVE d.o.o." se obavezuje da će svaku popravku po osnovu garancije izvršiti u roku od 45 dana, računajući od dana prijema vozila na popravku (dana otvaranja radnog naloga) u svom servisu ili u nekom od ovlašćenih servisa u servisnoj mreži "ŠkodaAuto" u Srbiji. Ukoliko se popravka ne izvrši u navedenom roku importer se obavezuje da postupi po važećem Zakonu koji reguliše ovu oblast.

U okviru Škoda garancije "AKS DRIVE d.o.o." ispunjava sledeće uslove:
- Popravku šteta , koji u roku od 4 godine od početka Škoda garancije nastanu na Vašem vozilu;
- Popravku oštećenja na boji, koji u roku od tri godine od početka Škoda garancije nastanu na Vašem vozilu;
- Popravku rupa od korozije na karoseriji, koji u roku od 12 godina od početka garancije nastanu na Vašem vozilu.

Početak garancije je vreme u kome kupac preuzima vozilo nakon kupovine od "AKS DRIVE d.o.o." ili datum prve registracije. Popravka nedostataka može da bude izvršena zamenom ili remontom pokvarenog dela.

Pravo na garanciju
Redovno i propisano servisiranje i uredno overena servisna knjižica u ovlašćenom servisu je prvi preduslov za ostvarenje garantnih prava. Importer i svi ovlašćeni servisi u zemlji i inostranstvu daju garanciju na vozila iz programa "Škoda".
Pravo na garanciju se gubi ukoliko su popravke i/ili servisni pregledi obavljeni u neovlašćenim servisima, bez obzira na obim izvršenih popravki ili ukoliko je van servisne mreže "ŠkodaAuto" izvršena naknadna ugradnja dodatne opreme na automobil.

Šta je pokriveno garancijom
Garancijom su pokriveni svi delovi vozila koji su proizvedeni od strane "ŠkodaAuta a.s." za koje se utvrdi da su neispravn, nezadovoljavajućeg kvaliteta ili pogrešno urađeni, a u toku normalne eksploatacije vozila.

Period garancije
Garancija na vozilo iznosi 48 meseci ili 120.000 km u zavisnosti šta pre bude ispunjeno.
Garancije na boju - odnosi na greške u boji i/ili površinsku koroziju koja nije izazvana perforacijom, pokriva one defekte koji su nastali usled grešaka na samom materijalu ili u proizvodnji. Garancija na boju iznosi 36 meseci ukoliko je boja nabubrila, oljuštila se ili je izbledela, dok garancija na sam lak iznosi 12 meseci ukoliko spadanje laka nije izazvano nekim mehaničkim oštećenjem (prštanje kamenčića na putu, pranje vozila pod visokim pritiskom vode...)
Garancija na bateriju (akumulator) iznosi 24 meseca ili 60.000 km u zavisnosti od toga šta pre nastupi. U slušaju kada je baterija zamenjena u garantnom roku, dalju garanciju daje proizvođač ugrađene baterije u skladu sa svojim garantnim rokovima.
Garancija na koroziju iznosi 120 odn 144 meseca u zavisnosti od modela vozila. Odnosi se na koroziju sa unutrašnje strane materijala ka spoljašnjoj. Uslov za ostvarivanje prava garancije na koroziju je redovno servisiranje u ovlašćenim servisima uz redovne preglede, gde će se prema potrebi vršiti eventualne popravke antikorozivne zaštite i/ili laka na vozilu. Ukoliko je vozilo havarisano ili oštećeno u udesu-popravku je obavezno izvršiti u ovlašćenom servisu uz ugradnju originalnih rezervnih delova, nakon čega se vrši pregled antikorozivne zaštite i prema potrebi ponovo zaštićuje o trošku vlasnika vozila.

Garancija na originalne rezervne delove kupljene i ugražene u ovlašćenom servisu iznosi 24 meseca (ukoliko to nisu delovi podložni prirodnom habanju) ili 60.000 km u zavisnosti šta pre istekne ili 12 meseci na delove kupljene u maloprodaji (pri čemu procenu da li taj deo može ići na garanciju vrši isključivo Škodin servis) kod ovlašćenih servisera uz obavezno posedovanje fiskalnog računa. Garancija na rezervni deo zamenjen u garantnom roku važi samo do isteka propisane garancije na vozilo.

Šta nije obuhvaćeno garancijom


Vozilo se isključuje iz garancije ukoliko je ovlašćeni serviser utvrdio da na vozilu:

 • nisu izvršeni redovni servisi propisani u servisnoj knjižici i u uputstvu za rukovanje, 
 • nisu upotrebljeni originalni rezervni delovi u prethodnim popravkama, 
 • postoji lom stakla (ukoliko nije nedvosmisleno dokazano da je uzrok u materijalu), 
 • postoji kvar nastao upotrebom dodatne opreme(TNG uređaj, radio uređaj, klima uređaj...), a koju nije odobrio proizvođač ili ovlašćeni servis, 
 • postoje otkazi koji su posledica nedovoljnog održavanja, nemarnog rukovanja, havarija, više sile (poplave, vremenske nepogode...), 
 • postoje otkazi upotrebom neoriginalnih rezervnih delova i maziva koja nisu preporučena u uputstvu za rukovanje
 
 

Garancija se ne odnosi na (važi za fabrički ugrađene delove kao i originalne rezervne delove) 
 • istrošenost pneumatika na vozilu (za originalne fabričku ugrađene pneumatike garancija važi do 5.000 km)
 • neznatna vibracija i šumovi koji bitno ne utiču na rad i kvalitet vozila 
 • istrošenost delova gume, delova vešanja sklonim habanju (silen blokovi, krajevi spona, sferični zglobovi, amortizeri kao i delovi propisani za zamenu na određenoj kilometraži), podešavanja motora, sistemi za dovod goriva, geometrije trapa, podmazivanje, punjenje elektronske tečnosti, maziva, sistema za klimatizaciju... 
 • uobičajene zamene delova pri redovnom održavanju: svećice, kondenzatori, brisači, osigurači, kočione obloge, obloge spojnice (set kvačila), mlaznice, sijalice i drugog potrošnog materijala koji svojim trošenjem (habanjem) vrše svoju funkciju, 
 • korozija i rđa na izduvnom sistemu, 
 • korozija koja je rezultat loše upotrebe, saobraćajne nezgode, vatre, oštećenja od udara kamenčića i drugih predmeta u toku vožnje,
 • oštećenje boje i laka čiji je uzrok prljavština od insekata, delovanja kiselih kiša, smole od drvata, ptičijeg izmeta, katrana, industrijskih otpadaka i zagađenja, prethodnih nekvalitetnih popravki boje i laka, 
 • istrošenost i pohabanost unutrašnjih obloga, tapaciranih delova...
 • gubitak vremena usled neupotrebe vozila, drugi gubici nastali usled neupotrebe vozila, neprijatnost bilo koje vrste, nepredvidivo povećanje troškova za gorivo i sl., iznajmljivanje drugog vozila, transport vozila na relacijama koje su nepobitne uzimajući u obzir raspored (logistiku) najbližih ovlašćenih servisa, putne troškove, troškove nekorišćenja vozila i ostale troškove koje su posledica otkaza.  

  NAPOMENA: Jedino i isključivo pravo procene ispunjenosti svih garantnih uslova kao i procenu pohabanosti delova i sklopova koji svojim trajanjem i habanjem vrše svoju funkciju-ima ovlašćeni servis u servisnoj mreži "ŠkodaAuto"